Laurea Smart -verkkokaupan tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Laurea käsittelee henkilötietoja verkkokaupassa.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu oy, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Vastuuhenkilö antaa henkilötietojen käsittelystä tarkempia tietoja rekisteröidylle ja vastaa rekisteröidyn oikeuksiin liittyviin pyyntöihin, kuten tietojen tarkastukseen ja virheiden oikaisuun.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Asuinmaa
 • Kansalaisuus
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Tehtävänimike/työtehtävä
 • Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista
 • Pohjakoulutus
 • Osallistumismaksutiedot
 • Osallistumispäivät
 • Ilmoittautumisajankohta
 • Muut osallistujan itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot, kuten erikoisruokavaliot sekä mahdolliset palautekyselyssä annetut tiedot


Verkkokaupassa henkilötietoja käsitellään kurssien ilmoittautumisiin ja laskutukseen liittyen. Henkilön yksilöimistä varten tarvittava henkilötunnus saadaan joko vahvan tunnistautumisen kautta tai henkilön itse ilmoittamana ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilötietoja säilytetään verkkokaupan tietokannassa tietoturvallisessa muodossa.

Laurean kumppaneiden ja asiakkaiden osalta käsittelemme edellä listattujen henkilötietojen lisäksi seuraavia tietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • OVT-tunnus
 • Välittäjätunnus
 • Viitetieto
 • Ammattinimike/tehtävänimike

Käsittelemme kumppaneiden ja asiakkaiden henkilötietoja yhteistyösopimusten ja asiakassopimusten toteuttamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Käsittelemme lisäksi asiakkaiden tietoja kartoittaaksemme tarpeita mahdollista yhteistyötä varten.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröitymisen yhteydessä tehtävään sopimukseen sekä opintoasianhallinnon järjestelmiin tallennettavien tietojen osalta lakisääteiseen velvollisuuteemme (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

Laurean yhteistyöhankkeiden ja asiakkuuksien taustalla on ammattikorkeakoululaissa (932/2014) säädetty velvoite toteuttaa opetusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä elinkeino- ja työelämän sekä muun toimintaympäristön kanssa.

Lisäksi mahdollisen markkinointilupa perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Suostumus on mahdollista perua markkinointikirjeiden yhteydessä.

Mistä keräämme käsiteltävät henkilötiedot?

Keräämme tiedot rekisteröitymisen ja ilmoittautumisen yhteydessä henkilöltä itseltään.

Evästeet

Käytämme Googlen uudelleenmarkkinointievästeitä. Tämän avulla voimme esittää kohdistettuja bannerimainoksia verkkosivuston vierailijoille, kun he selailevat muita sivustoja. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä, eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Uudelleenmarkkinointievästeiden avulla voimme hallita asetuksia niin, että vierailijalle ei näytetä liian paljoa mainoksiamme. Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Laurea-ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytetään 3 vuotta viimeisestä aktiivisesta kirjautumisesta/ostosta.

Laurean kirjanpitoon siirretyt ostotiedot säilytetään 6 vuotta kirjanpitolain mukaisesti.

Minne luovutamme henkilötietoja?

Henkilön yksilöintitiedot siirretään käyttäjähallintaan. Opintopisteitä tuottavien opintojen osalta henkilö- ja ilmoittautumistiedot siirretään Laurean opintotietojen rekisteriin, josta koulutustietoja luovutetaan tilastointia varten Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja tarvittaessa muille kyseisen koulutuksen toteuttajatahoille.

Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Henkilötiedot ovat vain niiden henkilöiden käytettävissä, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamiseksi.

Palvelun käyttö perustuu henkilön työtehtävien suorittamiseen. Käyttörajoitukset on toteutettu henkilökohtaisin käyttöoikeuksin sekä tietoliikenteellisesti. Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa järjestelmän pääkäyttäjä.

Henkilötietojen käsittelijöinä toimiva järjestelmätoimittaja vastaa sopimusten mukaisesti henkilötietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

Laurea noudattaa henkilötietoja käsitellessään julkisuuslain hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröitymisessä ja ilmoittautumisessa annettuja tietoja voi henkilö tarkastella itse verkkokaupassa Oman tilin profiili -välilehdellä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on myös todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuoja-asetukset